Aplikacja Mobilna dla Handlowców

Geometryczna stopa zwrotu z inwestycji

Geometryczna stopa zwrotu z inwestycji

Post by relatedRelated post

Stopa zwrotu z inwestycji wielookresowej, w której dochody nie podlegają reinwestycji, musi być zawsze wyliczana jako geometryczna stopa zwrotu, a nie jako prosta stopa zwrotu. Geometryczna stopa zwrotu jest stopą średnią jednookresową (nie jest to stopa za okres przetrzymania).

Jak obliczyć geometryczną stopę zwrotu? Oto wzór:

gdzie:
rg- geometryczna stopa zwrotu
n -czas trwania inwestycji w latach
FV – przychód z inwestycji; wartość przyszła (ang. future value)
PV – zaangażowany w inwestycję kapitał; wartość bieżąca (ang. present value)
lesbijskie filmy

Po obliczeniu tego wzoru otrzymamy średnią roczną stopę zwrotu z n-letniej inwestycji.

ZOBACZ: W jakie spółki inwestować?

Przykład:
Inwestycja w akcje trwała 2 lata. Przychód wyniósł 140, a nakłady poniesione na zakup akcji wynosiły 90. Jaka jest średnia roczna stopa zwrotu?

n=2; FV=140; PV=90

Odp: Średnia roczna stopa zwrotu z 2-letniej inwestycji wynosi 24,72%

About